Salgs- og leverings­betingelser

Her finner du Thermo Controls salgs- og leveringsbetingelser.

Alminnelige bestemmelser

NL17 Alminnelige leveringsbetingelser for leveranser av maskiner og annet mekanisk og elektronisk utstyr for ordre som ikke inkluderer montering eller igangkjøring eller
NLM19 Alminnelige betingelser for levering og montering av maskiner og annet mekanisk og elektrisk utstyr, for ordre som inkluderer montering og igangkjøring.

A.2 I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i disse alminnelige leveringsbetingelsene, og betingelsene i NL17 og NLM19, skal bestemmelsene i disse alminnelige leveringsbetingelsene gjelde.

B. Levering, jf NL17 og NLM19 pkt.9
I tillegg til NL17 og NLM19 pkt.9 gjelder følgende:

B.1 For at materiell(et) skal tas i retur forutsettes det at dette returneres for kjøperens regning og risiko i original innpakning. Materiell solgt i stykk eller avbrekk tas uansett ikke i retur.

B.2 Ved retur av materiellet, hvor returen ikke skyldes reparasjoner, erstatninger eller feil fra selgerens side, har selgeren rett til a belaste kunden med sine utlegg og returomkostninger med 20 % av varens fakturaverdi eller minimum 50,-

C. Ansvar for mangler, jf NL17 og NLM19 pkt.21-34

C.1 I forhold til NL17 og NLM19 pkt.23 første setning skal i stedet følgende:
Selgerens ansvar omfatter bare mangler som viser seg i løpet av to år fra den dag materiellet ble levert.
Det forutsettes at det kan dokumenteres service ihht vedlikeholds instruks av kvalifisert personell.
Ved reklamasjon må dette fremlegges sammen med returskjema.

C.2 I forhold til NL17 og NLM19 pkt.25 gjelder i tillegg:
a) Kjøperen er forpliktet til å undersøke materiellet ved mottagelse av dette. Kjøperen skal gi skriftlig melding til selger om eventuelle mangler ved leveransen, herunder transportskader, senest 7 dager etter mottagelse. Unnlater kjøperen dette, mister han retten til å påberope mangel som kunne ha vært eller burde ha vært oppdaget ved undersøkelse når materiellet ble mottatt av kjøperen.

b) Det foreligger ikke mangel så lenge materiellet er levert i samsvar med alminnelig bransjestandard og gjeldende lover og forskrifter i Norge. Videre er selger ikke ansvarlig for feil og mangler som skyldes at materiellet ikke er montert eller installert i henhold til gjeldende standarder og instrukser.

c) Feil forårsaket av systemfeil, samt væskeslag, oljemangel, smøresvikt pga. oljevandringer, forurensninger og fuktighet i anlegget er ikke gjenstand for reklamasjon.

d) Ved reklamasjon på kompressor eller andre komponenter som arbeider i et komplett system, plikter kjøperen å gi opplysninger om systemets oppbygging, driftsbetingelser og forekommende driftsforstyrrelser

e) Såfremt betingelsene for avhjelp foreligger, er det kun den defekte delen som avhjelpes ved bytting eller retting. Demontering av salgsgjenstanden skjer i tilfelle på kjøperens bekostning, og selgeren er ikke forpliktet til a godtgjøre bygningsarbeider eller andre utgifter som kjøperen har hatt i forbindelse med montering av salgsgjenstanden – eller fjerning av den, eventuelt remontering.

C.3 I forhold til NL17 og NLM19 pkt. 26 2.avsnitt skal i stedet gjelde følgende:
Reparasjon/avhjelp utføres hos selgeren med mindre selgeren finner det mer hensiktsmessig a foreta reparasjon/avhjelp hos kjøperen.

C.4 I tillegg til pkt.21-34 om ansvar for mangler gjelder følgende generelt i forhold til erstatning:

a) Selgeren er ikke i noe tilfelle pliktig til a svare erstatning for direkte eller indirekte produksjonstap; tap av kuldemedium uansett årsak, eller for skader som materiellet eller bruken av dette har voldt på personer, ting eller andre gjenstander, herunder f.eks. råvarer, halvfabrikata eller varer, med mindre selgeren har utvist grov uaktsomhet.

b) Når det gjelder konsekvensskader, fraskriver selgeren seg også uttrykkelig ethvert erstatningsansvar med hensyn til varer som matte gå tapt på grunn av temperatursvikt ved mangler i kuldeanlegget med mindre selgeren har utvist grov uaktsomhet.

C.5 Totalansvarsbegrensning
I tillegg tilde ansvarsbegrensningene som følger av disse alminnelige leveringsbetingelsene og NL17 og NLM19, skal selgerens samlede ansvar for forsinkelse og/eller mangler eller annet kontraktsbrudd ikke overstige 25% av kjøpesummen for hvert enkelt kjøp, med mindre selgeren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

Selgeren kan ikke gjøres gjeldende andre beføyelser enn det som følger av avtalen.

Tilbud, priser og betalingsbetingelser

Tilbud er bindende i 30 dager, betaling pr 15 dager, etter forfall beregnes 9,25 % rente fra data. (med mindre annet er særlig avtalt i tilbudsbrev) Priser kan endres mot valutasvingninger. Prislisteførte produkter sendes for kjøpers regning og risiko.

Disse Alminnelige leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er avtalt i tilbud eller i kontrakt og anses godtatt ved ordrebekreftelse eller påbegynt levering.

Sist oppdatert: 21.06.22

Tc bue lenger
Tc bue